2-3. novembar 2016, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Website: http://congress2016.bosnianpathology.org/ba/

2-3 November 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Website: http://congress2016.bosnianpathology.org/en/

Poštovane kolegice i kolege!

Veliko nam je zadovoljstvo i čast obavijestiti Vas da će se 3. Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održati u Sarajevu 2. i 3. novembra / studenog 2016. godine. Skup će se održati u znaku jubileja 70 godina kontinuiranog rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i 10-te Bryan Warren School of Pathology (4-5. novembar 2016).

Kongres predstavlja najznačajniji i najveći nacionalni skup stručnjaka i naučnika iz područja patologije, kao i srodnih grana medicine, te Vas stoga pozivamo da svojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem pridonesete njegovom uspjehu.

Naučnim i stručnim programom Kongresa nastojat ćemo obuhvatiti zanimljiva predavanja istaknutih pozvanih stranih i domaćih predavača, sa ciljem prikaza savremenih dostignuća u patologiji, razmjene iskustava i širenju poznanstava.

Uz znanstveni i radni dio Kongresa, planiran je bogat društveni i kulturni program. Vjerujemo da će ugodnom doživljaju Kongresa uveliko doprinijeti jedinstveni multikulturalni duh i povijesna baština grada Sarajeva.

Dobro došli!

Prof. dr Mirsad Dorić
Predsjednik organizacionog odbora

Dear Colleagues!

It is our great pleasure and honour to invite you to 3rd Congress of Pathologists of Bosnia and Herzegovina with international participation, that will be held in Sarajevo on the 2-3 November 2016. During this event we will mark and celebrate 70 years of continuous work of the Faculty of Medicine, University of Sarajevo and the 10th Bryan Warren School of Pathology (4-5 November 2016).

Congress is the most important and largest national gathering of national and international experts and scholars in the field of Pathology, as well as related fields of medicine. Therefore we invite you to contribute to the success with your presence and active participation.

Scientific and specialized program of the Congress will include lectures by prominent, both national and international lecturers, with the aim of presenting contemporary achievements in pathology and exchanging experiences.

Rich cultural and social program is planned in addition to the scientific and working part of the Congress and unique multicultural spirit and historical heritage of Sarajevo city will contribute to your visit and experience.

We are looking forward to welcome you in Sarajevo.

Sincerely,

Prof. dr Mirsad Dorić
President of the Organizing Committee

 


ORGANIZATORI

Udruženje patologa i citologa FBIH
Udruženje patologa RS
Medicinski Fakultet Univerziteta u Sarajevu
Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu

ORGANIZACIONI ODBOR

Mirsad Dorić, predsjednik
Mirsad Babić (BIH), Nurija Bilalović (BIH), Nina Čamdžić (BIH), Suada Kuskunović-Vlahovljak (BIH), Edina Lazović Salčin (BIH), Faruk Skenderi (BIH), Semir Vranić (BIH)

NAUČNI/ZNANSTVENI ODBOR

Svjetlana Radović, predsjednik
Darko Alfirević (BIH), Mirsad Babić (BIH), Semir Bešlija (BIH), Nurija Bilalović (BIH), Mirjana Ćuk (BIH), Elmir Čičkušić (BIH), Radoslav Gajanin (BIH), Ajna Kilalić Hukić (GER), Ermina Iljazović Latifagić (BIH), Zerina Jašarević (A), Izidor Kern (SLO), Senada Koljenović (NL), Suada Kuskunović-Vlahovljak (BIH), Ljiljana Latinović (BIH), Ray McMahon (UK), Jasminka Mustedanagić (BIH), Joško Petričević (BIH), Sarah Pinder (UK), Nermin Sarajlić (BIH), Violeta Šoljić (BIH), Semir Vranić (BIH)

MJESTO KONGRESA

Hotel Europa, Vladislava Skarića 5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

JEZICI KONGRESA

Bosanski, Hrvatski, Sprski, Engleski

 


ORGANIZERS

Association of Pathologists and Cytologists of FBIH
Association of Pathologists of RS
University of Sarajevo Medical Faculty
Clinical Center of the University of Sarajevo

ORGANIZING COMMITTEE

Mirsad Dorić, Chair
Mirsad Babić (BIH), Nurija Bilalović (BIH), Nina Čamdžić (BIH), Suada Kuskunović-Vlahovljak (BIH), Edina Lazović Salčin (BIH), Faruk Skenderi (BIH), Semir Vranić (BIH)

SCIENTIFIC COMMITTEE

Svjetlana Radović (BIH), Chair
Darko Alfirević (BIH), Mirsad Babić (BIH), Semir Bešlija (BIH), Nurija Bilalović (BIH), Mirjana Ćuk (BIH), Elmir Čičkušić (BIH), Radoslav Gajanin (BIH), Ajna Kilalić Hukić (GER), Ermina Iljazović Latifagić (BIH), Zerina Jašarević (A), Isidor Kern (SLO), Senada Koljenović (NL), Suada Kuskunović-Vlahovljak (BIH), Ljiljana Latinović (BIH), Ray McMahon (UK), Jasminka Mustedanagić (BIH), Joško Petričević (BIH), Sarah Pinder (UK), Nermin Sarajlić (BIH), Violeta Šoljić (BIH), Semir Vranić (BIH)

VENUE

Hotel Europe, Vladislava Skarića 5, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

LANGUAGES

Bosnian, Croatian, Serbian, English


TEME KONGRESA

Patologija dojke
Dermatopatologija
Patologija gastrointestinalnog trakta
Patologija pluća
Slobodne teme

POZVANI PREDAVAČI

Zerina Jašarević, Universitäres Lehrkrankenhaus Feldkirch, Austria
Izidor Kern, University Clinic for Lung Diseases and Allergy, Golnik, Slovenia
Senada Koljenović, Erasmus MC, Rotterdam, Netherlands
Ray McMahon, University of Manchester, UK
Sarah Pinder, King’s College London, UK

PROGRAM

Uskoro će biti dostupan.


CONGRESS TOPICS

Breast Pathology
Dermatopathology
Gastrointestinal Pathology
Lung Pathology
Other topics

INVITED SPEAKERS

Zerina Jašarević, Universitäres Lehrkrankenhaus Feldkirch, Austria
Izidor Kern, University Clinic for Lung Diseases and Allergy, Golnik, Slovenia 
Senada Koljenović, Erasmus MC, Rotterdam, Netherlands
Ray McMahon, University of Manchester, UK
Sarah Pinder, King’s College London, UK 

PROGRAM

Will be available soon.


REGISTRACIJA

  Rana registracija
(do 15. jula 2016.)
Na recepciji kongresa
Standardna registracija 100 KM 200 KM
Specijalizanti i studenti 60 KM 120 KM
Osobe u pratnji 60 KM 120 KM

Registracija uključuje:

  • Pristup svim predavanjima i sesijama
  • Kafu, osvježenje i ručak na pauzama
  • Svečanu večeru
  • Kongresnu torbu, materijale i knjigu sažetaka
  • Objavu sažetka u časopisu Folia Medica

Uplate za registraciju:

NAZIV: Udruženje patologa i citologa FBIH
OPIS: Kongres 2016
Za uplate unutar BIH: RAČUN: 1610000145420083
Za uplate iz inostranstva: IBAN: BA391610000145420083  SWIFT: RZBABA2S  (Molimo pokrijte troškove uplate)

REGISTRIRAJTE SE OVDJE


REGISTRATION

  Early registration
(until 15 July 2016)
At registration desk
Standard registration 50 EUR 100 EUR
Residents and students 30 EUR 60 EUR
Accompanying person 30 EUR 60 EUR

Registration includes:

  • Access to all the sessions and lectures
  • Coffee, refreshments and lunch each day
  • Dinner
  • Congress bag with congress materials and abstract book (journal supplement)
  • Publishing of the abstract in Folia Medica journal

Payment information:

BENEFICIARY: Udruženje patologa i citologa FBIH
DESCRIPTION: Congress 2016
Payments within Bosnia-Herzegovina: ACCOUNT: 1610000145420083
Payments from other countries: IBAN: BA391610000145420083 SWIFT: RZBABA2S (Please cover the transfer fees)

REGISTER HERE


SAŽECI

Sažetak je potrebno napisati unutar priloženog obrasca. Upute za pisanje i slanje sažetka se nalaze unutar obrasca!

PREUZMITE OBRAZAC ZA SAŽETAK (MS Word)

Najbolji sažetak/poster će biti nagrađen!


ABSTRACTS

Download the ABSTRACT TEMPLATE below. Guidelines for preparation and submission of the abstract and poster are within the template!

DOWNLOAD ABSTRACT TEMPLATE (MS Word file)

Best abstract/poster will be awarded!