730 21 lobular core biopsy 4x 730 21 lobular core biopsy 5x 
Figure 1. H&E, 4x.  Figure 2. H&E, 5x.
730 21 lobular core biopsy 10x 1   730 21 lobular core biopsy 10x 2
 Figure 3. H&E, 10x. Figure 4. H&E, 10x.
 730 21 lobular core biopsy 10x 730 21 lobular core biopsy 20x 
 Figure 5. H&E, 10x. Figure 6. H&E, 20x.